Privacy Home

Privacyverklaring.

Contact.

Als Koninklijke Fanfare Sinte-Cecilia Belsele zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zijn, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Koninklijke Fanfare Sinte-Cecilia Belsele

Willy Weermann

Molenwijk 18

9111 Belsele

Willy.weermann@gmail.comWaarom verwerken wij persoonsgegevens.


Uw persoonsgegevens worden door Koninklijke Fanfare Sinte-Cecilia Belsele verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Koninklijke Fanfare Sinte-Cecilia Belsele.

Het bekomen van subsidiëring door de overheid.

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken).

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email .

Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum.


Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.


Verstrekking aan verwerkers.


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan verwerkers verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

Het verzorgen van IT-interfrastructuur (o.a. IT netwerk,….);

Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


Verstrekking aan derden


Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.


Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.


Wij verwerken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn


Koninklijke Fanfare Sinte-Cecilia Belsele bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk tot op de dag dat u onze vereniging verlaat en niet meer aangesloten bent.
Uw rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.


Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autriteit op gebied van privacy bescherming.


Wijzigingen privacy statement


De Koninklijke Fanfare Sinte-Cecilia Belsele kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website en in ons jaarlijks contactblad.


Website.


Wij houden geen persoonsgegevens bij via onze website.


Foto’s en filmpjes.


Het gebruik van foto’s en filmpjes van evenementen kunnen gebruikt worden om onze activiteiten te promoten.

Ook zullen deze in onze website kunnen worden verwerkt.

Als u dit niet wenst kunt u contact opnemen met de webbeheerder.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Wij zullen dan de nodige stappen doen om dit op te lossen.